Политика за поверителност

1. Общ преглед на защитата на данните

Обща информация

Следната информация ще Ви предостави лесен за ориентиране преглед на това какво ще се случи с Вашите лични данни, когато посещавате този уебсайт. Терминът “лични данни” включва всички данни, които могат да бъдат използвани за личното Ви идентифициране. За подробна информация относно предмета на защита на данните, моля, вижте нашата Декларация за защита на данните, която сме включили под това копие.

Записване на данни на този уебсайт

Коя е отговорната страна за записването на данни на този уебсайт (т.е. “администраторът на данни”)?

Данните на този уебсайт се обработват от оператора на уебсайта, чиято информация за контакт е налична в раздел “Информация за отговорната страна (наричана “администратор” в ОРЗД)” в настоящата Политика за поверителност.

Как записваме Вашите данни?

Събираме Вашите данни в резултат на споделяне на Вашите данни с нас. Това може да бъде например информация, която въвеждате в нашия формуляр за контакт.

Други данни се записват от нашите ИТ системи автоматично или след като дадете съгласието си за записването им по време на посещението Ви на уебсайта. Тези данни се състоят предимно от техническа информация (напр. уеб браузър, операционна система или време на посещение на сайта). Тази информация се записва автоматично, когато влизате в този уебсайт.

Какви са целите, за които използваме Вашите данни?

Част от информацията се генерира, за да се гарантира предоставянето на уебсайта без грешки. Други данни могат да се използват за анализ на потребителските Ви предпочитания.

Какви права имате по отношение на Вашата информация?

Имате право да получите информация за източника, получателите и целите на архивираните лични данни по всяко време, без да е необходимо да заплащате такса за такова разкриване. Също така имате право да поискате данните Ви да бъдат коригирани или заличени. Ако сте дали съгласието си за обработване на данни, имате възможност да оттеглите това съгласие по всяко време, което ще засегне всички бъдещи обработки на данни. Освен това имате право да поискате обработката на данните Ви да бъде ограничена при определени обстоятелства. Освен това имате право да регистрирате жалба до компетентната надзорна агенция.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време, ако имате въпроси по този или други въпроси, свързани със защитата на данните.

2. Хостинг

Ние хостваме съдържанието на нашия уебсайт при следния доставчик:

Външен хостинг

Този уебсайт се хоства на външен хостинг. Личните данни, събрани на този уебсайт, се съхраняват на сървърите на хоста. Те могат да включват, но не се ограничават до IP адреси, заявки за контакт, метаданни и комуникации, информация за договори, информация за контакт, имена, достъп до уебстраници и други данни, генерирани чрез уебсайта.

Външният хостинг служи за изпълнение на договора с нашите потенциални и съществуващи клиенти (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД) и в интерес на сигурното, бързо и ефективно предоставяне на нашите онлайн услуги от професионален доставчик (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД). Ако е получено съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на “бисквитки” или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Нашият(те) хост(и) ще обработва(т) Вашите данни само до степента, която е необходима, за да изпълни(ят) задълженията си за изпълнение и да следва(т) нашите инструкции по отношение на тези данни.

Използваме следния(те) хост(и):

Vercel Inc., 340 S Lemon Ave Unit 4133 Walnut, CA, 91789-2706 United States

Обработка на данни

Сключихме споразумение за обработване на данни (DPA) за използването на гореспоменатата услуга. Това е договор, задължен от законите за защита на личните данни, който гарантира, че те обработват личните данни на посетителите на нашия уебсайт само въз основа на нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

3. Обща информация и задължителна информация

Защита на данните

Операторите на този уебсайт и неговите страници се грижат за защитата на Вашите личните данни много сериозно. Ето защо ние обработваме Вашите лични данни като конфиденциална информация и в съответствие със законоустановените данни разпоредби за защита на данните и настоящата Декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни се състоят от данни, които могат да бъдат използвани за личното Ви идентифициране. Настоящата Декларация за защита на данните обяснява кои данни събираме, както и за какви цели използваме тези данни. Тя също така обяснява как и с каква цел се събира информацията.

С настоящото Ви уведомяваме, че предаването на данни по интернет (т.е. чрез съобщения по електронна поща) може да бъде свързано с пропуски в сигурността. Не е възможно данните да бъдат напълно защитени от достъп на трети лица.

Информация за отговорната страна (наричана “администратор на данни” в ОРЗД)

Администраторът на данни, който обработва данните на този уебсайт, е:

Lesno UG (haftungsbeschränkt), Bessemerstr. 82, 12103 Berlin (Germany)

Phone: +49 (0) 231 982 212 10
E-mail: welcome@lesno.de

Администраторът на данни е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други лица взема решения относно целите и ресурсите за обработване на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).

Период на Съхранение

Освен ако в тази политика за поверителност не е посочен по-специфичен период на съхранение, Вашите лични данни ще останат при нас, докато целта, за която са били събрани, престане да се прилага. Ако подадете обосновано искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработка на данни, данните Ви ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законово допустими причини за съхранение на личните Ви данни (напр. периоди на съхранение по данъчното или търговското право); в последния случай изтриването ще се извърши, след като тези причини престанат да се прилагат.

Обща информация за правното основание за обработката на данни на този уебсайт

Ако сте дали съгласието си за обработване на данни, ние обработваме Вашите лични данни въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД или чл. 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД, ако се обработват специални категории данни съгласно чл. 9 (1) ОРЗД. В случай на изрично съгласие за прехвърляне на лични данни към трети държави обработката на данни се извършва и въз основа на чл. 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Ако сте дали съгласието си за съхраняване на “бисквитки” или за достъп до информация във Вашето крайно устройство (напр. чрез снемане на пръстови отпечатъци от устройството), обработката на данни се основава допълнително на § 25 (1) TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Ако данните Ви са необходими за изпълнението на договор или за прилагането на преддоговорни мерки, обработваме данните Ви въз основа на чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. Освен това, ако Вашите данни са необходими за изпълнение на правно задължение, ние ги обработваме въз основа на чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД. Освен това обработката на данните може да се извършва въз основа на нашия легитимен интерес съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Информация за съответното правно основание във всеки отделен случай е предоставена в следващите параграфи на настоящата политика за поверителност.

Информация за предаването на данни към САЩ и други държави извън ЕС

Наред с другото, използваме инструменти на компании със седалище в Съединените щати или други незащитени от гледна точка на защитата на данните държави извън ЕС. Ако тези инструменти са активни, Вашите лични данни могат потенциално да бъдат прехвърлени в тези държави извън ЕС и да бъдат обработвани там. Трябва да отбележим, че в тези държави не може да се гарантира ниво на защита на данните, сравнимо с това в ЕС. Например предприятията в САЩ са задължени да предоставят лични данни на службите за сигурност, а Вие като субект на данни нямате никакви възможности за защита в съда. Следователно не може да се изключи, че агенциите на САЩ (напр. Тайните служби) могат да обработват, анализират и постоянно да архивират Вашите лични данни за целите на наблюдението. Ние нямаме контрол върху тези дейности по обработване.

Оттегляне на съгласието Ви за обработване на данни

Широк кръг от операции по обработка на данни са възможни само с Вашето изрично съгласие. Можете също така да оттеглите по всяко време съгласието, което вече сте ни дали. Това не засяга законосъобразността на събирането на данни, което е станало преди оттеглянето Ви.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи; право на възражение срещу директна реклама (чл. 21 от ОРЗД)

В СЛУЧАЙ ЧЕ ДАННИТЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ВЪЗ ОСНОВА НА ЧЛ. 6, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Д) ИЛИ Е) ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ, ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ВЪЗ ОСНОВА НА ОСНОВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШАТА УНИКАЛНА СИТУАЦИЯ. ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ВСЯКО ПРОФИЛИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ. ЗА ДА ОПРЕДЕЛИТЕ ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО СЕ ОСНОВАВА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ, МОЛЯ, НАПРАВЕТЕ СПРАВКА С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. АКО РЕГИСТРИРАТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ, НЯМА ДА ОБРАБОТВАМЕ ПОВЕЧЕ ЗАСЕГНАТИТЕ ВИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОСВЕН АКО СМЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДСТАВИМ УБЕДИТЕЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ДАННИ, КОИТО ИМАТ ПРЕДИМСТВО ПРЕД ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДИ, ИЛИ АКО ЦЕЛТА НА ОБРАБОТКАТА Е ПРЕДЯВЯВАНЕТО, УПРАЖНЯВАНЕТО ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ПРАВНИ ПРАВА (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21, ПАРАГРАФ 1 ОТ ОРЗД).

АКО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ С ЦЕЛ ДИРЕКТНА РЕКЛАМА, ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЗАСЕГНАТИТЕ ВИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКАВА РЕКЛАМА. ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО, ДОКОЛКОТО ТО Е СВЪРЗАНО С ТАКАВА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА. АКО ВЪЗРАЗИТЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ВПОСЛЕДСТВИЕ НЯМА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНАТА РЕКЛАМА (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21, ПАРАГРАФ 2 ОТ ОРЗД).

Право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган

В случай на нарушения на ОРЗД субектите на данни имат право да подадат жалба до надзорна агенция, по-специално в държавата членка, в която обикновено пребивават, където работят или където е извършено предполагаемото нарушение. Правото на регистриране на жалба е в сила независимо от всички други административни или съдебни производства, които са на разположение като правни средства за защита.

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате данните, които обработваме автоматично въз основа на Вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предадени на Вас или на трета страна в общ, машинночетим формат. Ако поискате директно предаване на данните на друг администратор на данни, това ще бъде направено само ако е технически осъществимо.

Информация за, коригиране и изтриване на данни

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да поискате информация за Вашите архивирани лични данни, техния източник и получатели, както и за целта на обработката на Вашите данни. Може също така да имате право да поискате данните Ви да бъдат коригирани или изтрити. Ако имате въпроси по тази тема или каквито и да било други въпроси, свързани с личните данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време.

Право да поискате ограничения на обработката

Имате право да поискате налагането на ограничения по отношение на обработката на личните Ви данни. За тази цел можете да се свържете с нас по всяко време. Правото да поискате ограничаване на обработката се прилага в следните случаи:

  • В случай че оспорите верността на архивираните от нас данни, обикновено ще ни е необходимо известно време, за да проверим това твърдение. По време на тази проверка имате право да поискате от нас да ограничим обработката на личните Ви данни.
  • Ако обработката на Вашите лични данни е била/е извършвана по незаконен начин, имате възможност да поискате ограничаване на обработката на Вашите данни, вместо да поискате изтриване на тези данни.
  • Ако вече не се нуждаем от Вашите лични данни, а те са Ви необходими за упражняване, защита или предявяване на правни претенции, имате право да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни вместо тяхното изтриване.
  • Ако сте подали възражение съгласно чл. 21, параграф 1 от ОРЗД, Вашите права и нашите права ще трябва да бъдат преценени едни спрямо други. Докато не бъде определено чии интереси надделяват, имате право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни.

Ако сте ограничили обработката на личните си данни, тези данни – с изключение на тяхното архивиране – могат да бъдат обработвани само с Ваше съгласие или за предявяване, упражняване или защита на законови права или за защита на правата на други физически или юридически лица, или по важни причини от обществен интерес, посочени от Европейския съюз или държава членка на ЕС.

SSL и/или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например поръчки за покупка или запитвания, които ни изпращате като оператор на уебсайта, този уебсайт използва SSL или TLS програма за криптиране. Можете да разпознаете криптираната връзка, като проверите дали адресният ред на браузъра преминава от “http://” към “https://”, а също и по появата на иконата за заключване в реда на браузъра.

Ако SSL или TLS криптирането е активирано, данните, които ни предавате. не могат да бъдат прочетени от трети страни.

4. Записване на данни на този уебсайт

Съгласие с Usercentrics

Този уебсайт използва технологията за даване на съгласие на Usercentrics, за да получи съгласието Ви за съхраняването на определени бисквитки на Вашето устройство или за използването на специфични технологии, както и да документира първото по начин, съответстващ на изискванията за защита на данните. Страната, която предлага тази технология, е Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Германия, уебсайт: https://usercentrics.com/ (наричани по-долу “Usercentrics”).

Когато посещавате нашия уебсайт, следните лични данни се предават на Usercentrics:

  • Вашата декларация(и) за съгласие или Вашата отмяна на декларацията(ите) за съгласие
  • Вашият IP адрес
  • Информация за Вашия браузър
  • Информация за Вашето устройство
  • Датата и часът, в които сте посетили нашия уебсайт.

Освен това Usercentrics съхранява “бисквитка” в браузъра Ви, за да може да разпредели декларацията(ите) Ви за съгласие или евентуалните оттегляния на първата. Данните, които се записват по този начин, се съхраняват, докато не ни помолите да ги изтрием, да изтрием “бисквитката” на Usercentrics или докато целта за архивиране на данните престане да съществува. Това не засяга задължителните законови периоди на съхранение.

Банерът на Usercentrics на този уебсайт е конфигуриран с помощта на eRecht24. Той може да бъде разпознат по логото на eRecht24. За да се покаже логото на eRecht24 в банера, ще бъде установена връзка със сървъра за изображения на eRecht24. Във връзка с това се прехвърля и IP адресът; той обаче се съхранява само в анонимизиран вид в логовете на сървъра. Сървърът за изображения на eRecht24 е разположен в Германия и е собственост на немски доставчик. Банерът като такъв се предоставя изключително от Usercentrics.

Usercentrics използва “бисквитки”, за да получи изискваните от закона декларации за съгласие. Правното основание за използването на специфични технологии е чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.

Обработка на данни

Сключихме споразумение за обработване на данни (“DPA”) за използването на гореспоменатата услуга. Това е договор, задължен от законите за защита на личните данни, който гарантира, че те обработват личните данни на посетителите на нашия уебсайт само въз основа на нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

5. Плъгини и инструменти

hCaptcha

На този уебсайт използваме “hCaptcha” (наричана по-долу “hCaptcha“). Доставчикът е Intuition Machines, Inc., 2211 Selig Drive, Los Angeles, CA 90026, USA (наричана по-долу “IMI”).

hCaptcha се използва, за да се определи дали въвеждането на данни в този уебсайт (напр. във формуляр за контакт) се обработва от човек или от автоматизирана програма. За тази цел hCaptcha анализира моделите на поведение на посетителите на уебсайта въз основа на няколко характеристики.

Този анализ започва автоматично веднага след като посетителят на уебсайта влезе в уебсайт с активирана функция hCaptcha. За анализа hCaptcha използва широк спектър от информация (например IP адрес, време, прекарано на уебсайта, или действия с мишката, извършени от потребителя). Данните, записани по време на този анализ, се предават на IMI.  Ако hCaptcha се използва в “невидим режим”, анализите се извършват изцяло на заден план. Посетителите на уебсайта не се предупреждават за извършването на анализ.

Съхраняването и анализът на данните се извършват въз основа на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да защитава уебпрезентациите на оператора’от злоупотреби с автоматичен шпионаж и СПАМ. В случай че е получено съответното съгласие, данните ще бъдат обработвани изключително въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25, параграф 1 от TTDSG, ако съгласието включва съхраняването на бисквитки или достъп до информация за устройството на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството), както е определено в TTDSG (Германски закон за телекомуникациите). Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Обработката на данни се основава на стандартни договорни клаузи, включени в допълнението за обработка на данни към Общите условия на IMI или в споразуменията за обработка на данни.

За допълнителна информация относно hCaptcha, моля, вижте Политиката за защита на данните и Условията за ползване под следните връзки: https://www.hcaptcha.com/privacy and https://hcaptcha.com/terms.

6. Доставчици на услуги за електронна търговия и плащания

Обработка на данни за клиенти и договори

Събираме, обработваме и използваме лични данни за клиенти и договори за установяване, подреждане на съдържанието и промяна на нашите договорни отношения. Данни с лична препратка към използването на този уебсайт (данни за използването) се събират, обработват и използват само ако това е необходимо, за да може потребителят да използва нашите услуги или се изисква за целите на фактурирането. Правното основание за тези процеси е чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

Събраните данни на клиента се изтриват след приключване на поръчката или прекратяване на бизнес отношенията и след изтичане на всички съществуващи законови срокове за архивиране. Това не засяга законоустановените срокове за архивиране.Моля, обърнете внимание, че немската версия на политиката за поверителност и правната информация за компанията е единствената правно обвързваща версия. Всички други езикови преводи са предоставени само за Ваше удобство и нямат правно действие.